החנות למוצרי תודעה והילינג

הבית הדיגיטלי של המרחב למרפאים ויוצרים
עם טליה פרנקל

הבית הדיגיטלי של המרחב | עם טליה פרנקל

כללי:

ברוכים הבאים לאתר "טליה פרנקל-המרחב למרפאים ויוצרים" https://www.taliafrenkel.co.il/  (להלן: “האתר”)  ולחנות הדיגיטלית של האתר למוצרי תודעה והילינג https://shop.taliafrenkel.co.il (להלן: "החנות"), אשר בבעלות טליה פרנקל, ח.פ. 029052735 (להלן: “מפעילת האתר” או “בעלת האתר”) בכתובת סוקולוב 36 רמת השרון.

בבקשה לקרוא בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור תהיה כפופה לתקנון המעודכן. בכל שאלה ניתן לפנות למפעילת האתר במייל hello@taliafrenkel.co.il  או באמצעות פניה באתר.

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר כולל החנות הווירטואלית לבין הגולשים והגולשות באתר, בחנות, בדפי הנחיתה ואקדמיית התוכן הדיגיטלי, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "הגולש".

כל פנייה בלשון זכר מתייחסת לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את בעלת האתר/בעלת האתר ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

למען הבהירות, בין אם נכתב מפורשות או לא, כל מקום בתקנון בו ישנה התייחסות ל"אתר", התייחסות זו כוללת גם את החנות, דפי הנחיתה של סמוב והטפסים הכלולים בו או החיצוניים לו, אשר משמשים למכירה/קידום/הרשמה וכדומה.

האתר כולל החנות (וכל התוכן באקדמיה הישראלית ללימודים באינטרנט) הינו פלטפורמה למכירת מוצרים ושירותים הקשורים להתפתחות אישית, תודעה והילינג, השתלמויות והסמכות למטפלים ומורים, סדנאות לקהל הרחב, מדיטציות, חניכות, וובינרים מוקלטים, קבצי ניקוי חסמים והטמעות לתת מודע, טיפול ויעוץ אישי. כל המוצרים, השירותים והמידע המובא באתר, בחנות, באקדמיית התוכן הדיגיטלי ודפי הנחיתה, בשום אופן לא מהווים הבטחה לריפוי או תוצאה ספציפית או תחליף לטיפול רפואי באם נדרש.

השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") בחנות (להלן :"החנות") בדפי הנחיתה מטעם סמוב ובתכנים והשירותים המוצגים בהם, כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר והגלישה ו/או רכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. גלישה באתר מהווה את אישור “המשתמש” ו/או “הלקוח” ו/או “הרוכש " כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה בהקשר זה כנגד מפעילת האתר.

שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון האתר. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים השונים אותם מציעה בעלת האתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

מפעילת האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, זמינות ותמחור המוצרים, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. בעלת האתר שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר .

הנך מודע לכך ומביע את הסכמתך לכך שבאחריותך לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש באתר ולהתעדכן בשינויים שחלו בתנאי האתר. עצם שימושך באתר, לאחר שתנאי השימוש בו עודכנו או שונו, מהווים הסכמה מצדך לכל שינוי וגם/או עדכון בתנאי האתר.

כל המשתמש ו/או מבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר/דפי נחיתה/מילוי טופס הרשמה כלשהו (להלן "הגולש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ולתקנון רכישה זה וכי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר, משמעה – כל פעולת שימוש או רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

במידה והנך גולש באתר ו/או נרשo לאתר ו/או משתמש באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, הנך מאשר כי הנך מסכיo לכל תנאי התקנון ואלו יחולו עליך ויחייבו אותך בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר .

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון .

התקנון שלפניך (להלן: "התקנון") מגדיר את מדיניות השימוש באתר ובכל התכנים שבו כולל שימוש בתוכן, הזמנה, הרשמה ורכישת שירותים ומוצרים ומהווה הסכם מחייב בינך לבין האתר, החנות ובעלת האתר, ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר כי מעצם עשיית שימוש באתר, לרבות קריאת תוכן, ביצוע הרשמה ו/או רכישה, הנך מצהיר כי קראת תקנון זה וכי הנך מסכים לתנאיו וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה.

השימוש באתר כולל: מאמרים, מדיטציות, תקשורים, תהליכים אנרגטיים מוקלטים, סרטונים, כתבות, קישורים חיצוניים, בלוג, דפי מידע על קורסים וסדנאות באתר ובדפי נחיתה נלווים, חנות מוצרים ושירותים ווירטואליים, רישום לרשימת דיוור והדרכות חינמיות, הרשמה לקורסים וסדנאות פרונטליים, הזמנה ורכישת מוצרים דיגיטליים, קישורים חיצוניים וכל מה שנכלל באתר בטקסט ו/או בתמונה ו/או בקול ו/או בסרטון, בין אם באתר או בהורדה, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון כולל הפתיח שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא מתבקש שלא לעשות באתר כל שימוש.

כללי השימוש באתר, בחנות ודפי הנחיתה:

הנך מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה:

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף.

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק: דיגיטלית אונליין ומרחוק לכל העולם, ופרונטלית רק בתחומי מדינת ישראל, באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”).

יובהר כי על אף האמור לעיל מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת המוצרים הדיגיטליים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הרוכש הכניס כתובת אימייל אישית שלו, שהינה תקינה ופעילה, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש, וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

סיום הרכישה בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “תשלום”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

התשלום בגין ההזמנות באתר ו/או חנות יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי באתר או טלפון, או באמצעות ביט או פייבוקס או העברה בנקאית.

עסקאות באשראי ניתן לחלק בקופה עד 12 תשלומים והחל מהתשלום השלישי התשלומים יעשו בקרדיט, בהתאם להסכם הלקוח עם חברת האשראי שלו.

עם ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תשלח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם הזמנה זו במחשבי בעלת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני או פופ-אפ או סמס על ביצוע הפעולה בהצלחה.

יודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה באמצעות חשבונית מס קבלה, הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, סכום התשלום ומועד ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל בעלת האתר.

בכל מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה על כך. לצורך השלמת הרכישה, שירות הלקוחות של האתר יצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי הזמנה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי האספקה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. באם לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה בעלת האתר זכאית לבטל את ההזמנה.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וביצוע עסקת אשראי מוצלחת. במקרה כאמור, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לקבל את ההזמנה שביצע במידה ואינו עומד בדרישות המקדימות המפורטות בדפי המוצר בחנות או באתר הראשי, או מתוך אי-התאמה לאחר שיחה מקדימה, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי השירות המוצע באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות התקנון.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

המוצרים והשירותים

בתקנון זה הביטוי “מוצרים ושירותים” פירושו כל מוצר או שירות הנמכר ו/או מוצע באתר ובחנות האתר הנמכרים בחנות מפעילת האתר ובאתר הראשי, באמצעות הוספה לסל או רכישה טלפונית או פרונטלית, לרבות: קורסים, מיני-קורסים, השתלמויות, סדנאות, וובינרים, מפגשי זום מוקלטים, טיפולים, יעוץ, מדיטציות, קבצי אודיו לניקוי חסמים והטמעות, גריד רייקי, תוכניות ליווי, שוברי מתנה, קהילת מנויים, כל זה ועוד בכל הפורמטים הנמכרים ו/או מוצעים: פרונטלית (ברמת השרון בלבד), אונליין-לייב, דיגיטלי בלימוד עצמי, הדרכות פרטיות, חניכות לשימוש עצמי ו/או כולל הסמכה, שירותים בפורמט היברידי (דיגיטלי + מרחוק) ורק מרחוק.

שמות המוצרים והשירותים יופיעו במסגרת כותרות מוצרים וקטגוריות בחנות ותמונות אשר יוצגו באתר ובחנות (להלן: "רשימת המוצרים והשירותים")

מפעילת האתר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ושירותים. מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים והשירותים ימשיכו להופיע באתר ובחנות, להחליף מהמוצרים והשירותים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים והשירותים מרשימת המוצרים והשירותים.

אופן הצגת המוצרים והשירותים יקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים והשירותים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את מפעילת האתר בשום צורה.

מחירי המוצרים והשירותים באתר כוללים את רכיב מס ערך מוסף (מע”מ) ומפעילת האתר שומרת על זכותה לשנותם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה. המחיר הקובע עבור הלקוח הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה בפועל.

בעלת האתר שומרת על זכותה הבלעדית להציע לקהל לקוחותיה מבצעים וקופונים. המבצעים והקופונים יהיו תקפים אך ורק בהתאם לתאריכים ולתנאים המצויים באתר באם מפורטים ובעלת האתר רשאית לבטלם בכל עת.

בכל סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בתקנון של מוצר ספציפי ככל וישנו יגבר האמור בתקנון של המוצר הספציפי אותו רכש הלקוח.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בתיאורי שמות המוצרים.

מדיניות משלוחים ואספקה

בעלת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר תמורתו שולם במלואו כמפורט להלן.

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי בעלת האתר בכפוף לאמור בתקנון זה. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי ובעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים דיגיטליים הנרכשים באמצעות חנות האתר יסופקו מיד לאחר ביצוע הרכישה ולא יאוחר מ- 48 שעות לאחר הרכישה ישלח מייל לרוכש עם פרטי גישה והנחיות מסודרות איך לגשת לתכנים.

הקלטות של סדנאות/קורסים/כנסים פרונטליים הניתנות ללא עלות, ישלחו עד 14 יום לאחר סיום הקורס. הקלטות אלו הינן זכות ולא התחייבות מצד בעלת האתר. בעלת האתר עושה כמיטב יכולתה לספק הקלטות למשתתפים בתכני אודיו/וידאו באיכות טובה.  במקרים הנובעים מכוח עליון ושיבוש בהקלטות או מחיקתם בתום לב, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש.

באם לא התקבל המוצר/השירות/הגישה לתוכן לתיבת הדואר הנכנס, על הלקוח לבדוק בתיבת הדוא"ל עמה נרשם לרכישה ובכל התיקיות כולל קידומי מכירות/ספאם/זבל ובאם המייל עם הנחיות הגישה למוצרים אינו נמצא עליו לשלוח מייל ל- Hello@TaliaFrenekel.co.il והנושא יטופל בהקדם האפשרי.

בהרשמה לקורסים/סדנאות/הרצאות/כנסים – בעלת האתר שומרת את הזכות לבטל את האירוע ללא הנמקה ולהשיב למשתתפים את מלוא התשלום או לבטל השתתפות משתתף במקרה של אי עמידה בדרישות המקדימות לקורס.  לא תהיה לגולש/משתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר במקרים שכאלו.

טיפול אישי/חניכה – על הלקוח ליידע על ביטול 48 שעות לפני המפגש. ביטול הנעשה פחות מ-48 שעות לפני המפגש יחויב בעלות מלאה.

הרוכש מוצר/שירות ו/או משתתף בסדנה/קורס וכל מפגש מוקלט –  מתחייב שלא להעביר לשום צד ג' מוצרים/שירותים שנרכשו על ידו כולל הקלטות של סדנאות/קורסים/מפגשים שהוקלטו שהשתתף בהם.  בעלת האתר רשאית לחסום מידית גישה לתכנים במקרה זה והנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את המוסד ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע בתרופות להן יהיה זכאי המוסד על פי כל דין.

אספקת קורסים פרונטליים תעשה באמצעות השתתפות בקורסים ברמת השרון, בהתאם ללוח הפעילות השוטף של המרחב כמופיע באתר בלוח הפעילות, או מתוך תיאום אספקה פרטית מול בעלת האתר בתוספת תשלום כמפורט באתר.

הזמנות של מוצרים ושירותים דיגיטליים, חניכות מרחוק ושוברי מתנה יסופקו בהתאם למדיניות האספקה המפורטת בכל דף מוצר. עם זאת ובכפוף לעומסים ומצבים שונים המשפיעים על המשק בכללותו יתכנו חריגות מזמני האספקה לעיל והדבר לא יהווה עילה לכל טענה באשר היא כנגד בעלת האתר.

בהזמנות של תכנים דיגיטליים לרבות מדיטציות, וובינריים וקורסים מוקלטים, הלקוח יקבל גישה אוטומטית למייל לאחר ביצוע התשלום. פרטי הגישה יישלחו למייל כפי שהוזן ברכישה ויהיה עליו לבדוק בספאם או דואר זבל באם לא נמצא בדואר הנכנס. במקרה כזה, לבעלת האתר לא תהיה אחריות על התנהלות של תיבות דואר פרטיות כגון ג'ימייל, יאהו וכדומה. הלקוח יוכל לפנות לקבל שירות ותמיכה.

יודגש כי במידה מצוין מפורשות באתר זמני אספקה שונים לגבי מוצרים מסוימים, זמנים אלו יהיו הקובעים.

בעלת האתר תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה ובהקדם האפשרי, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לרבות הגעה למכסת תלמידים מקסימלית בקורס ו/או מוצר בהכנה שנמכר מראש pre-sale בכמות מוגבלת, ו/או מוצרים במבצע בכמות מוגבלת, ו/או הכנת שוברי מתנה, עומס הזמנות של חניכות המבוצעות אך ורק על ידי בעלת האתר. לכן, בעלת האתר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה. ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה וזאת בכפוף לזיכוי הלקוח על החלק היחסי מההזמנה שלא סופק או הארכת זמן האספקה.

במקרים בהם בוצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי או ביט דרך דף התשלום באתר, החיוב מתבצע באופן אוטומטי ומיידי, חשבונית מס קבלה תישלח מידית ללקוח לאימייל הנמסר בעת הרישום ובאם נרכש מוצר מדף דיגיטלי המאוחסן באקדמיה ללימודים באינטרנט, אזי פרטי הגישה יישלחו אוטומטית ללקוח באמצעות אימייל. במקרים בהם בוצע תשלום באמצעות נציג טלפונית או בהעברה בנקאית, קבלת החשבונית וגישה לתוכן דיגיטלי באם נדרש ייעשו ידנית תוך 2 ימי עסקים מאישור העסקה.

מדיניות ביטולים והחזרות

בקשה לביטול של עסקה תעשה באמצעות משלוח בקשה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: Hello@TaliaFrenkel.co.il

בקורסים וסדנאות פרונטליות או בזום – ניתן לבטל השתתפות ולקבל החזר כספי מלא באם הביטול נעשה לפני תחילת הקורס/סדנה. בקורסים מתמשכים שכבר החלו, בעלי מספר מפגשים (ולא חד-יומיים), ניתן לבטל השתתפות ולקבל החזר כספי רק לאחר המפגש הראשון, בקיזוז דמי ביטול בסך 150 ₪ או בקיזוז החלק היחסי של עלות המפגש מסך הקורס, הגבוה מבניהם.

בתוכניות מנויים בהוראת קבע מתחדשת – ניתן לבטל בכל עת באמצעות הודעה למייל. חיוב האשראי ייפסק החל מהחודש הבא לאחר קבלת ההודעה.

ברכישת טיפול אישי או שירות מתואם מרחוק – ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר מלא רק עבור ביטולים הנעשים 48 שעות לפני מועד האספקה שתואם מראש, באמצעות הודעה לוואטסאפ של בעלת האתר או למייל hello@taliafrenkel.co.il. בקשות לביטול שיועברו 24-48 שעות לפני האספקה, יבוצעו בקיזוז 50% מעלות הטיפול/שירות. בביטול שיעשה 0-24 שעות ממועד האספקה, לא יינתן זיכוי או החזר.

ביטול עסקה לא מתאפשר במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית ו/או קיבל גישה אליהם ו/או לאחר שקיבל חניכה/טיפול/יעוץ/שירות מרחוק, וגם לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי MP3, וידאו,PDF, חוברות מודפסות וכדומה), שניתנה להם גישה לרוכש לאחר הרכישה, אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של המוצר.

למען הסר ספק – במוצרים דיגיטליים עבורם הלקוח מקבל גישה מידית לתוכן המוצר – אין אפשרות לבטל לאחר רכישה. כמו כן, בטיפול, טיהור אנרגטי, חניכות וכל שירות ווירטואלי מרחוק, אין אפשרות להחזר/זיכוי לאחר קבלת החניכה/טיפול/שירות.

במוצרים ושירותים המחייבים עמידה בדרישות מקדימות לפני אספקה, זו אחריות אישית של הרוכש לוודא שאכן עומד בתנאים המקדימים כמפורט בדף המוצר, לפני הכנסת הזמנה וביצוע רכישה. במידה והגולש רכש מוצר או שירות למרות שאינו עומד בדרישות המקדימות, יהיה עליו לרכוש אותן ולהשלימן טרם קבלת אספקת ההזמנה. באם יעדיף הגולש לבטל את ההזמנה ולקבל החזר או זיכוי, יוכל להמירה לרכישה אחרת באותו סכום (באמצעות זיכוי בעל תוקף ל-3 חודשים מיום הוצאתו או ברכישה טלפונית) או יוכל אלטרנטיבית לקבל החזר כספי לכרטיס האשראי, בקיזוז דמי ביטול באופן הבא: באם הביטול נעשה מיד לאחר הכנסת ההזמנה ולפני טיפול בהזמנה – יקוזזו רק דמי ביטול עסקת אשראי בסך 50 ₪, אחרת – יקוזז סך של 100 ש"ח מההחזר הכספי.

בשוברי מתנה – השובר ו/או הקופון אישי חד פעמי ובעל תוקף לשנה מיום הרכישה. ניתן לבטל קופון רק במידה ולא נעשה בו שימוש. ניתן להעביר קופון לאדם אחר שאינו מקבל המתנה המיועד רק לאחר קבלת אישור כתוב למייל מהמזמין וגם ממקבל המתנה להעברה זו. ניתן לבטל שובר מתנה שהינו מוצר ספציפי רק אם טרם נמסר המוצר ו/או השירות למקבל המתנה. 

דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט/וואטסאפ

בעלת האתר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר ההזמנות שלך, קורסים וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. במצב בו מבקש הנרשם במייל חוזר להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נרשם ולא על ידי לחיצה על כפתור “הסר” אשר נמצא בתחתית המייל, יאלץ להמתין עד 7 ימי עסקים עד להסרתו המלאה מרשימת התפוצה על ידי מפעילת האתר. עם זאת, יוכל להסיר את עצמו בכל עת ובמיידי על ידי לחיצה על כפתור “הסר” שבתחתית כל מייל.

במצב בו מבקש הנרשם במסרון SMS להסיר עצמו מקבלת מסרונים נוספים, יוכל בדומה לאמור לעיל לעשות זאת על ידי השבת המילה “הסר” למספר הטלפון המצוין בגוף ההודעה, מרגע שפעל כאמור תחדל בעלת האתר משליחת הודעות נוספות בצורה זו. עם זאת, תהיה בעלת האתר רשאית להמשיך לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני כל עוד הלקוח לא ביטל קבלת הודעות כפי שצוין בסעיף הקודם.

אחריות

הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל התוכן באתר ובחנות לרבות האתר עצמו כולל חנות האתר היושבת על סאב-דומיין וכל הדפים המצויים באתר ובחנות לרבות תמונות, מאמרים, עיצוב גרפי חוברות מידע להורדה, דיוור ישיר ותוכן הקורסים המוצרים והשירותים הנמצא בחוברות המידע הנשלחות ללקוח, בחוברות הקורסים להורדה, חומר כתוב המחולק בקורסים ותוכן מדיה דיגיטלי באקדמיה הישראלית ללימודים באינטרנט לרבות וידאו, אודיו, גרפיקות וחומר כתוב, הנשלחים ללקוח ו'או שהלקוח מקבל אליהם גישה – כל זה אינו מהווה או מחליף ייעוץ רפואי, אבחנה רפואית או טיפול רפואי. אין לראות במפורט באתר בחנות בדפי מוצר ובתכני הקורסים והסדנאות, תחליף לייעוץ, טיפול, אבחון והשגחה של רופא מוסמך. בכל מקרה של בעיה רפואית או נפשית יש לפנות לרופא.  הנך מסכים/ה שתוכן האתר/החנות/דפי נחיתה/קורסים וסדנאות/הקלטות/מאמרים וכל מידע כתוב, דיגיטלי או הנלמד בקורסים פרונטליים, אינו מחליף טיפול רפואי או ייעוץ משפטי. אם בריאותך בחוסר איזון, אנא גש לרופא או לכל יעוץ מקצועי אחר, ותיישם את האמור באתר ובפעילויות כהשלמה לתוכנית ריפוי ותמיכה. בעלת האתר לא אחראית לכל תוצאה, מבוטאת או מרומזת כתוצאה מתכני האתר/החנות/קורסים וסדנאות/מוצרים ושירותים שסופקו.

בעלת האתר לא תהיה אחראית לגבי המידע והתוכן באתר ובדפי נחיתה נלווים, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר זמינות, התאמה למטרה/תוצאה מסוימת, מחיר או תכונה של תוכן, שרות או מוצר המופיע באתר . במידה ויפורסמו באתר פרסומים שונים ובכללם המלצות, מובהר בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד .

בשום מקרה לא תחול על מפעילת האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, נפשי או רגשי או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע או תוכן נלווה שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר ובהרשמות באמצעותו, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע למפעילת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר .

הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ עסקי מקצועי/רפואי/נפשי/אישי. מטרת התכנים שבאתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בכדי להיטיב עם חייהם. אין בשום דבר הנאמר באתר משום התחייבות או הבטחה כלשהי. תכנים רבים באתר מבטאים דעה אישית של הכותב בלבד והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב ואינו מהווה בשום דרך הבטחה לתוצאה ספציפית, עצה משפטית, חוות דעת רפואית/עסקית/נפשית/פסיכולוגית או תחליף להתייעצות עם יועץ מומחה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם as-is ולא תהיה לך כל טענה תביעה או דרישה כלפי בעלת ומפעילת האתר בגין התכנים או מדיטציות ותהליכים מוקלטים ו/או ההפניות (קישורים) המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מטפלים/מנחים מקצועיים וכל הרוכשים מדיטציות ותהליכים אנרגטיים מוקלטים לשימוש עם לקוחות/מטופלים/אחרים ואך ורק באם ניתן לכך אישור שימוש שכזה מפורש באתר בדף המוצר, יעשו זאת בשיקול דעתכם ועל אחריותכם המקצועית הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך או לקוחותיך או צד ג', כל טענה או תביעה כנגד האתר ו/או כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה בכל האמור בשימוש שכזה על ידך.

הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את המוסד ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תקנון זה וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע בתרופות להן יהיה זכאי המוסד על פי כל דין.

בעת השימוש בשירותים המוצעים על ידי מפעילת האתר באתר זה (לרבות כל תוכן דיגיטלי/ מדיטציה ו/או סדנה הניתנת להורדה דרך אתר זה), תהיה כפוף להנחיות, כללים או הרשאות ידועות המתייחסות לשירותים הללו ולתנאי השימוש. הנחיות, כללים או הרשאות אלה עשויים להכיל תנאים וסייגים נוספים לאלה המוזכרים בתנאי השימוש .

אישור השתתפות בדיגיטלי: באם בחרת להשתתף בסדנאות/קורסים/מפגשים שהינם מוקלטים דיגיטלית וידאו/אודיו, הנך מאשר/ת כי ידוע לך שהתוכן המוקלט ישלח לאחר הסדנה/קורס/מפגש למשתתפים, ואולי גם בעתיד, לכל מי שירכוש/יקבל את ההקלטות באם יוצעו לרכישה או יינתנו במתנה בעתיד. מעצם בחירתך להירשם הינך מאשר שימוש בכל הקלטה בה הנך משתתף. בהקלטות זום, ביכולתך לבטל את הופעתך בווידאו ולהסתיר את שמך באם תבחר לעשות זאת מראש. לאחר ההקלטה לא תהיה אפשרות לשנות זאת.

האחריות על הזמנת שירותים/מוצרים ואופן השימוש בהם חלה על הלקוח בלבד. בעלת האתר אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי להתאמת המוצרים לצרכי הלקוח.  ובכל מקרה אחריות בעלת האתר תהיה מוגבלת לסכום שווי המוצר. האתר, העסק, מנהליו, עובדיו, נציגיו וכל מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב השימוש באתר ו/או רכישה ושימוש בשירותים ומוצרים.

מעצם השימוש באתר, קישורים ודפי נחיתה נלווים, שירותים ומוצרים לרבות השתתפות בסדנאות, קורסים, טיפולים, שירותים אנרגטיים, מדיטציות, תקשורים, קבצי שמע, מולטימדיה ותכנים דיגיטליים להורדה, הנך מתחייב שהנך כשיר בריאותית/נפשית ומכל בחינה להזמין/לרכוש/להשתמש בשירותים ומוצרים המוצעים באתר ובקישוריו הנלווים ובאחריותך הבלעדית.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שכל המידע הכתוב, תמונות, מוצרים ושירותים באתר ובחנות לרבות חוברות מידע, אינו מהווה הבטחה לריפוי או תוצאה ספציפית או תחליף לטיפול רפואי באם נדרש. הלקוח מצהיר בזאת שידוע לו שלכל אחד בחירה אישית ואחריות אישית על חייו ועל התוצאות בשטח.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר מקוון הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.

בעלת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח בעלת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.

על הלקוח לקרוא היטב את ההנחיות באתר ובפרט אודות הדרישות המקדימות באם קיימות, לפני רכישה ושימוש במוצר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח עקב שימוש במוצר ו/או שירות, לרבות עקב תופעות לוואי מכל סוג לעצמו ולצד ג' מטעמו.

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת אימייל לאספקת הזמנה דיגיטלית וכיוצא באלה טעויות.

בעלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

בעלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

בעלת האתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היוצר ו/או הארגון המפתח שלהם סיפק אותם לחברה לרבות פגמים במוצרים, בשירותים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

בעלת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, בעלת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך או יצירת קשר מטעמך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנה או הודעה.

בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

בעלת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link).

בעלת האתר אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

קניין רוחני

האתר עצמו כולל חנות האתר היושבת על סאב-דומיין וכל הדפים המצויים באתר ובחנות לרבות תמונות, מאמרים, עיצוב גרפי חוברות מידע להורדה, דיוור ישיר ותוכן הקורסים המוצרים והשירותים הנמצא בחוברות המידע הנשלחות ללקוח, בחוברות הקורסים להורדה, חומר כתוב המחולק בקורסים ותוכן מדיה דיגיטלי באקדמיה הישראלית ללימודים באינטרנט לרבות וידאו, אודיו, גרפיקות וחומר כתוב, הנשלחים ללקוח ו/או שהלקוח מקבל אליהם גישה – הם רכושה של בעלת האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או תמונות ו/או עיצוב גרפי ללא הסכמתה המפורשת של בעלת האתר.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, שמה של בעלת האתר, סימניה המסחריים הרשומים והבלתי רשומים הינם קניינה הבלעדי של בעלת האתר. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שבעלת האתר תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

בעלת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

כל אזכור באתר וברשימת המוצרים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מאת בעלת האתר.

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר וזכויות היוצרים, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המאמרים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה של בעלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים/השירותים, תיאור המוצרים, מאמרים, שירותים, קורסים, סדנאות, חניכות, הרצאות ובכל פורמט בו התקיימו), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, דפי מידע על קורסים, מאמרים, גרפיקה, מדיטציות, תקשורים, תהליכים אנרגטיים מוקלטים, תמונות, מוצרי מתנה, מוצרים דיגיטליים נוספים, סרטונים ומולטימדיה המצויים באתר או ניתנים להורדה / רכישה דרך אתר ועוד, מוגנים בזכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים והנם רכושה של בעלת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, אין לעשות כל שימוש מסחרי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור לעיל באתר ובקישורים לדפי הנחיתה בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט – לרבות בעיצובו, מבנה התהליכים, יישום, קובץ גרפי, טקסט, תמונות, סרטונים, כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים וכל חומר אחר הנכלל בו – הינו של בעלת האתר בלבד  ו/או של מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר אישרו לבעלת האתר להציגו. אין להעתיק, להפיץ ו/או לפרסם את התכנים במלואם או במקצתם, להציג בפומבי, לתרגם או למסר לצד שלשי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.  אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל ולפרסם ולהעביר שום חומר הלקוח מהאתר לידי צד ג' למטרות מסחריות ללא רשות בכתב ממפעילי האתר.

תנאים נוספים:

הגולש או המשתמש באתר הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, כל שימוש שהוא לרבות שימוש פסיבי כצפייה או עיון ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אחסון, שמירה, העברה לאחרים, שימוש בממשקי האתר השונים, מילויי טפסים פעולה אינטראקטיבית כשהוא מחובר לרשת האינטרנט ו/או כשהוא גולש באתר וממשקיו ממחשבו אף באם הנו מנותק מרשת האינטרנט . גולש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר .

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת בעלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב, אייקונים  (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)   וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בעלת האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם בעלת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש .

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בעלת האתר ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן בעלת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י בעלת האתר.

רישומי המחשב של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי בעלת האתר הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את בעלת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר וכל שאלה אודות המידע באתר ובחנות, אנו מזמינים אותך לפנות לקבלת שירות באמצעות דואר אלקטרוני Hello@TaliaFrenkel.co.il או "ווטסאפ" כפי שמפורסמים בדף "צור קשר".

מדיניות פרטיות

בעלת האתר מתחייבת שלא להעביר כל פרט שהוא, פרטים כללים או אישיים או פרטי כרטיס האשראי (או כל אמצעי תשלום אחר) לשום חברה אחרת או כל צד שלישי. הסליקה מתבצעת באופן מאובטח ע"י קארדקום אישורית זהב.

גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, חלק משירותים באתר עשויים לדרוש רישום מוקדם. פרטים המוזנים באתר בחנות בטפסים בקופה או בדף נחיתה נלווה כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות, וכיו"ב לצורך: קבלת מידע/הרשמה/רכישה/יצירת קשר/הורדת מתנה, יישמרו בפרטיות ולא יועברו לשום צד ג'. לא חלה עליך חובה למסור פרטים אלו אך ייתכן כי ללא מסירתם גישתך לחלקים מסוימים באתר תימנע ותוגבל מביצוע פעולות באתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו באתר. תשלומים מתבצעים דרך חברת סליקה חיצונית מאובטחת בדפי סליקת תשלום מאובטחים בהצפנת  SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI  הבינלאומי .  הפרטים אינם נשמרים במערכת הסליקה החיצונית (למעט בהרשמה לתוכנית מנויים בהוראת קבע חודשית מתחדשת) ולא יעשה בהם שימוש אחר מלבד קניית השירות/המוצר. מאחר והאתר נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר ובעלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה

הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשמת בטפסי ההרשמה השונים באתר, בדפי הנחיתה הנלווים ודפי סליקה הם נכונים ומדויקים.  כמו כן חל עליך איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ולשירותיו ללא הסכמתו ואין לציין דואר אלקטרוני אחר, כתובת או תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללא הסכמתו.

כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת מידע ועדכונים רלוונטיים, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע אישי לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של האתר.

מעבר לשימוש הנ"ל בעלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בעלת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של בעלת האתר.

לתשומת ליבך: במועד ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תחויב לאשר את תנאי השימוש והצטרפות לדיוור לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בהקשר של הזמנתך ועבור דיוור עתידי של ניוזלטרים, מבצעים והנחות באתר.

בעלת האתר מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מבעלת האתר, תוכל בכל עת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל מבעלת האתר.

הסכמתך לקבלת דיוור מהאתר במעמד הרכישה תקפה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או קשר טלפוני כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות פלטפורמת פעילות אחרות אשר תהיינה זמינה באתר בכל עת.

לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני בעלת האתר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

בעלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

בעלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, בעלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אנו לא נחשוף את המידע האישי שלך לצד שלישי מכל סיבה שהיא. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש. אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

בעלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש עתידי ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו. 

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו על פי דין .

המשתמש יפצה וישפה את מפעילת האתר ו/או את ספקי המידע שלה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף . המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם מפעילת האתר או מי מטעמה הינו צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריות, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי מפעילת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של מפעילת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של מפעילת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין .  המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

יצירת קשר:  

טליה פרנקל וצוות המרחב מברכים אותך בגלישה נעימה ותודה שבאת לכאן. בכל שאלה בהקשר לתקנון זה ובכל עניין הנך מוזמן ליצור קשר לדוא"ל: Hello@TaliaFrenkel.co.il

תפריט נגישות